Jordi Macarulla | Cedida

 

 

Recordo com si fos ara els enormes esforços polítics i socials que vàrem dur a terme a principis dels 90, per tirant endavant el moviment segregacionista de Bellaterra de les hores.

 

Malgrat les diverses opinions que hi havia sobre el tema, un grup força nombrós  de veïns, vàrem entendre que endegar  aquell procés era el millor per Bellaterra i que la majoria de bellaterrencs estava a favor del mencionat moviment. Era per aquest motiu que se l´hi va donar tot el suport i jo personalment prenent-ne un protagonisme molt especial.

 

Malauradament després de quasi 8 anys de dedicació constant i per causes mes polítiques que legals, no va poder ser possible aconseguir ser municipi i la relació entre Bellaterra i l´ajuntament de Cerdanyola va seguir per els mateixos canals que fins a les hores, es a dir aplicant per part de l´ajuntament una ignorància absoluta per els temes de Bellaterra i dels bellaterrencs.

 

I així, amb més pena que glòria, es va canviar de segle i es va arribar al 2009, any en que per fi, després de un llarg i complex procés de negociació, es van veure satisfetes una part de les aspiracions dels bellaterrencs.

 

Bellaterra s’anava a constituir (uns mesos mes tard) en EMD de Cerdanyola.

 

Havíem aconseguit tenir la EMD i per tant gaudir d´una certa autonomia en una sèrie de competències marcades per la llei i amb un pressupost que l´ajuntament es comprometia a fer efectiu anualment.

 

Havíem aconseguit tenir la EMD i per tant gaudir d´una certa autonomia

 

Arribat en aquest punt i des de la visió que dona la distància, es quan es pot fer un cert balanç de lo que la EMD ens ha aportat a Bellaterra.

 

Sens dubte que hi ha hagut més aspectes positius que negatius.

Dins els aspectes positius destacaria aquell sentiment de autonomia i llibertat que et dóna el saber-te i sentir-te parcialment deslligat del centralisme municipal.

 

Ens podem sentir mes bellaterrencs, no solament de esperit i pensament, que així ja ens sentim des de sempre, si no també, parcialment, a nivell administratiu.

 

Aquesta nova situació ens permet poder triar, votar, a l´hora de les eleccions municipals, quin és el cap i la formació política que volem que defensi els nostres interessos en els següents quatre anys.

 

Podem des de les hores definir les prioritats a les que destinarem els mini-recursos econòmics que l’ajuntament, per llei, es veu obligat a cedir-nos.

També tenim veu, però no vot, als plens de l´ajuntament de Cerdanyola.

 

Però no tot ha sigut positiu,

Dins els aspectes negatius, que no són pocs, hem de ressaltar la poca o nul·la sintonia que ha existit i existeix, entre els governs municipal i de la EMD.

 

Això ens ha portat a continus enfrontaments i a no pocs litigis judicials.

 

Diguem que les relacions entre l´ajuntament de Cerdanyola i el govern de la EMD de Bellaterra han continuat sota la més estricta tradició històrica de l´enfrontament i l’oblit.

 

Estem patint aquest oblit en temes de seguretat, sanitaris i molt especialment en temes de cura i millora de infraestructures.

 

La recent pretensió segregacionista majoritariament recolzada per els veïns, tampoc va ser admesa ni per l´Ajuntament ni  per el Parlament.

 

Malgrat tot, tenim davant nostra una nova oportunitat per millorar la autonomia de Bellaterra. Es la negociació de un nou conveni impulsat per la Generalitat, entre l’ajuntament de Cerdanyola i els grups polítics que integren el Ple de l’EMD de Bellaterra i que s’està duent a terme en aquestes dates.

 

Un tarannà més dialogant i proper per part de l´equip de govern de l´Ajuntament de Cerdanyola, un augment de competències transferides i un pressupost just per desenvolupar-les correctament, ens podrien dur, cas de tancar l´acord, a una situació força mes estable i positiva per els propers anys.

 

Bellaterra s´ho mereix tot i els bellaterrencs, encara més.

 

 

Jordi Macarulla

Vocal per Convergència a la EMD de Bellaterra