Diners | Europa Press

 

 

El Consell Executiu aprovat un acord per fer efectiu el retorn parcial de part de la paga extra del mes de desembre de 2012 als empleats públics, un cop aprovats els Pressupostos de la Generalitat per al 2017, tal com es va acordar l’any passat en la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat. L’acord aprovat preveu que el Govern abonarà al personal del sector públic de la Generalitat un 34,42% de l’import deixat de percebre, corresponent a 63 dies de la paga extraordinària. L’abonament d’aquesta quantitat s’acreditarà a la nòmina d’aquest mes i suposarà un desemborsament de 225 milions d’euros per part del Govern.

 

La Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017, aprovada pel Parlament de Catalunya fa quinze dies, inclou una partida per fer possible el retorn d’aquest percentatge de la paga extra. L’abonament s’efectuarà a tot el personal al servei de l’Administració de la Generalitat, llevat del personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya, que resta exclòs de l’Acord perquè ja la va recuperar el passat mes de novembre.

 

Compliment del mandat del Parlament i de l’Acord de la Mesa de la Funció Pública

 

El Govern avança així en el compliment de la Resolució 7/XI del Parlament de Catalunya, de gener de 2016, que instava a la recuperació dels drets laborals dels empleats públics. Així mateix, dona compliment a l’Acord de la Mesa General de la Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de 2016 que va establir els termes de la devolució amb el consens entre els representants de l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals.