L’Observatori del Vallès Occidental ha fet públic aquest l’Informe de prestacions per desocupació del segon semestre de 2016 i l’Infoatur del mes de març de 2017. El primer analitza amb caràcter semestral les característiques i l’evolució de les diferents tipologies de prestacions per desocupació al Vallès Occidental i Catalunya. El segon presenta amb periodicitat mensual l’anàlisi detallat de les dades d’atur registrat de la comarca i els seus municipis en comparació amb altres àmbits territorials.

 

En termes generals, ambdós presenten resultats positius pel que fa a la tendència de reducció de l’atur registrat iniciada fa dos anys. Tot i això, també es posa de relleu un descens sostingut del nombre de desocupats beneficiaris d’algun tipus de prestació.

 

En aquesta línia, el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha alertat que “la recuperació de l’economia no ens ha de fer perdre de vista que la desigualtat és creixent” i ha afegit “estem sortint més desiguals de la crisi. La recuperació de l’economia no ens ha de fer perdre de vista que la desigualat és creixent i que cal treballar des de les administracions per garantir el serveis i drets bàsics per a tothom. Des del Consell treballem en aquesta línia i dediquem més del 80% del pressupost a polítiques socials, amb una especial atenció a la suficiència alimentària, a la protecció de la infància i l’adolescència i amb la voluntat d’equiparar la cartera de serveis socials a tota la comarca. Les desigualtats són la nostra lluita i la nostra prioritat.”

 

Tot i el descens de l’atur, la taxa de cobertura dels desocupats té una tendència a la baixa

 

L’Informe de prestacions per desocupació del segon semestre de 2016 explica que un total de 27.621 persones, el 47,4% de les 58.254 desocupades a desembre de 2016, no van rebre cap tipus de prestació. La taxa de cobertura dels desocupats es va situar en el 52,6%, amb una disminució d’1,2 punts respecte l’any anterior.  

 

La disminució de la taxa de cobertura ve acompanyada per una reducció del nombre de prestacions. A desembre de 2016 van concedir-se 30.663 prestacions, la xifra més baixa des de l’inici de la crisi econòmica (32.650 a juny de 2008), tot i comptar amb molts més desocupats que aleshores (un 37,5% més).

 

La taxa de cobertura ha seguit una tendència decreixent des de juny de 2010, a excepció del juny de 2016, on va registrar-se un lleuger augment, però degut a l’intens descens de l’atur en els sis primers mesos de l’any i no per l’augment dels beneficiaris de prestacions.

 

Pel què fa a la cobertura dels diferents tipus de prestacions, són significatives les de caràcter contributiu (23,6%) i les de nivell assistencial (23,5%), mentre que la renda activa d’inserció (5,2%) i el programa d’activació per l’ocupació (0,3%) són molt poc significatives en termes de cobertura. Respecte el semestre anterior, la taxa de cobertura de les prestacions contributives es manté estable, mentre que cau en la resta de tipologies.