El ple del Consell Comarcal ha aprovat l’inici del procés de contractació de la gestió del servei públic, mitjançant concessió, de gestió indirecta dels serveis bàsics d’ajuda a domicili (SAD) a diferents municipis de la comarca. Els plecs per la licitació del SAD comarcal han estat elaborats conjuntament amb els ajuntaments adherits amb l’objectiu d’assolir una atenció centrada en la persona i un servei de qualitat, sostenible econòmicament i amb la màxima professionalitat. En concret, les prestacions que són objecte de contractació referides al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, consisteixen en actuacions de caràcter personal, actuacions de caràcter domèstic i actuacions derivades de la gestió del Banc de dispositius de suport.

 

 

Una de les principals novetats de la licitació és la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del Servei ja que els plecs inclouen el Salari Mínim Comarcal de referència. També es millora la coordinació entre els professionals, s’ajusta el preu a les noves demandes socials i s’avança en el sistema de derivacions on-line. A més, s’incorporen novetats en la puntuació de les empreses: la puntuació màxima  de licitació serà de 100 punts dels que, 70 punts seran atorgants en funció criteris tècnics, i els restants 30 punts seran atorgats mitjançant l’aplicació de formules.

 

 

L’oferta econòmica és valorarà fins a 20 punts i la millora de les condicions de treball de la plantilla, fins a 10 punts. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma subjectiva i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents: Característiques  i ubicació del servei (fins a 4 punts), Organització del servei i estructura de l' empresa (fins a 4 punts), Comunicació i coordinació del servei (fins a 14 punts), Formació i competències professionals (fins a 10 punts), Comunicació i informació amb la persona usuària i l' entorn cuidador (fins a 10 punts), Sistemes d' Informació (fins a 12 punts), Gestió de la qualitat del servei (fins a 12 punts) i Compromís social del servei (fins a 4 punts).

 

 

El conseller comarcal de l’Àrea de Benestar Social, Pol Altayó explica que “amb l’ objectiu estratègic d‘esdevenir un servei basat en la qualitat, s’ pliquen diferents mesures incorporades al plec de clàusules tècniques, entre elles, l’adscripció  l’ Acord Marc General sobre el salari mínim de referència, on es va instar a les administracions públiques a aplicar aquest salari de referència a les contractacions de serveis públics”. Altayó explica que es compta amb un pressupost de 5’5 milions d’euros per a dos anys de servei, de l’1 de gener de 2018  i la seva execució es preveu que finalitzi el dia 31 de desembre de 2019.