Un examen
Un examen | Arxiu

 

 

Un total de 6.033 alumnes procedents de 147 instituts de Barcelona, del Vallès Occidental, i el Vallès Oriental han començat les proves d'accés a la universitat (PAU) a la UAB al campus de Bellaterra, aquest dimarts, 12 de juny, i fins al dijous, 15 de juny.

 

Els exàmens es fan per tot el campus universitari, on hi ha previstos un total de 31 tribunals: 28 repartits pel campus de Cerdanyola i tres al campus de Sabadell.

 

Com funcionen les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)?

 

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d'un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera i història) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d'opció. Així, els estudiants podran escollir entre matemàtiques, llatí, fonaments de les arts, i matemàtiques aplicades a les ciències socials.

 

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d'aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat.

 

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d'admissió que pot arribar fins als 14 punts.

 

A partir del dia 27 de juny, es podran consultar els resultats de les PAU.