construcció

Ells llocs de treball del pla d'ocupació són de diversos àmbits | Arxiu

 

 

 

 

 

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha anunciat l'obertura d'una nova convocatòria dels plans d'ocupació. En el marc de la segona convocatòria del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-19 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es promou la contractació de 26 persones.

 

  

  

Les persones contractades treballaran com a conserges als centres cívics; agents cívics; guixaires-escaiolistes; oficials de pintura; oficials de construcció; electricista; operaris/es polivalents; operaris/es de pintura; monitor/a d'acompanyament al grup d'operaris de pintura. Les característiques de les diferents ofertes de treball poden consultar-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de Cerdanyola del Vallès, al portal de Feina Activa de la Generalitat de Catalunya, al web i al taulell d'anuncis del Servei Municipal de Treball.

 

 

  

Les persones interessades a participar en el procés de selecció han de tenir una antiguitat d'un mínim de 3 mesos a l'atur i no haver participat en la primera convocatòria del programa realitzada entre els mesos de febrer 2017 i gener 2018. A més, tindran prioritat les persones que no hagin participat en un pla d'ocupació durant el 2018.

 

 

  

  

També es valorarà la formació específica en el lloc de treball mitjançant accions formatives acreditades, l'experiència laboral en relació a les tasques objecte de selecció i les circumstàncies familiars, socials i econòmiques de les persones participants. El procediment de selecció constarà d'una prova de coneixements no eliminatòria i d'una entrevista personal.

 

 

  

  

Les persones que compleixin amb els requisits del programa i vulguin inscriure a alguna de les ofertes han de dirigir-se a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG), qui les derivarà al Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica en una data i hora acordada. El dia de la cita, les persones candidates hauran d'aportar el DNI, el document d'inscripció com a demandants de feina, el currículum vitae, el document de vida laboral, les titulacions acreditatives de la formació realitzada i, en el cas de disposar-ne, el carnet de família nombrosa, monoparental i/o discapacitat superior al 33% del titular o familiar a càrrec.