Muntatge amb els edificis de les EMD de Jesús, Valldoreix, L'Estartit i Bellaterra

Muntatge amb els edificis de les EMD de Jesús, Valldoreix, L’Estartit i Bellaterra | Redacció

 

El funcionament dels ajuntaments és prou conegut arreu de Catalunya i està ampliament regulat per diferents mecanismes administratius de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, el funcionament de les entitats municipals descentralitzades (EMD) és més complex i irregular, ja que depenen del conveni amb el municipi al què s’adscriuen, així com de les bases de creació de les mateixes.

 

Aquesta regulació pot fer variar de manera substancial aspectes tan diversos com les competències de cada EMD, el sou dels presidents de l’entitat o el pressupost mateix de l’administració. Per tant, la comparació del funcionament de cada òrgan administratiu mostra unes dades que poden variar molt al llarg del territori. 

 

Des de BellaterraDiari hem volgut analitzar on se situa l’EMD de Bellaterra en comparació amb altres entitats del territori català. Per això, ens fixem en les dades de quatre EMD més de Catalunya – una per província – Valldoreix (Barcelona), l’Estartit (Girona), Jesús (Tarragona) i Josa del Cadí (Lleida), amb l’objectiu de poder comparar la situació de Bellaterra, en el mapa de les EMD de Catalunya

 

Com funciona una EMD?

 

Les agrupacions de població que formin un nucli aïllat dins un municipi es poden constituir com a Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). Tal com informa l’Agrupació d’EMDs de Catalunya i d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la constitució de l’EMD pot ser per iniciativa privada -per part de la majoria de veïns- o pública -per part de l’Ajuntament-.

 

A Catalunya hi ha en total 65 EMD, la majoria localitzades a la província de Lleida. Les cinc EMD analitzades apareixen geolocalitzades en el mapa que es mostra a continuació, indicant-ne l’any de creació, el municipi de què depenen i el pressupost amb què compten per l’any 2019. Com es pot observar, algunes EMD com les de Valldoreix i Josa de Cadí van crear-se abans de 1975, mentre que les altres tres van crear-se després de 1990. 

 

 

De fet, a la web de l’Agrupació d’EMDs de Catalunya, es pot llegir que es té constància de “la creació d’entitats inframunicipals des de principis del segle XX”. I destaquen períodes significatius com els finals de la dècada dels 50 i principis dels anys 70, quan “es creen gairebé 2/3 parts de les entitats existents avui, en bona part, com a mesura correlativa a la seva supressió com a municipis independents“. Referent a això, s’apunta que 30 de les actuals EMD van ser abans municipis independents. 

 

Pel que fa als Òrgans de Govern d’una EMD són dos: per una banda el President/a escollit directament pels veïns; i per altra banda, la Junta de Veïns que està formada pel President/a i els Vocals. Tots els integrants de l’EMD són triats el mateix dia d’eleccions municipals. 

 

Bellaterra, l’EMD amb menys competències

 

Pel que fa a les competències, tal com mostra la següent taula, totes cinc EMD coincideixen en exercir competències bàsiques. Tot i així, les úniques que tenen cedides de forma completa són les relatives a la cultura i als esports.

 

Altres àmbits que coincideixen en tenir totes les EMD són la vigilància dels béns d’ús públic, la conservació i administració del patrimoni, els serveis municipals i les obres de manteniment i, finalmentl’ordenació del trànsit de vehicles i de persones.

 

Aquí podeu consultar les Bases Reguladores de l’EMD emeses l’any de la seva ideació, l’any 2005,  i no modificades fins a la data. 

 

 
Competències de les diferents EMDs 

  

Infogram

Tan sols l’EMD de Josa del Cadí compta amb totes les competències possibles per llei i és l’única de les cinc que exerceix competències en matèria d’infraestructures i altres inversionsBellaterra és l’única de les cinc EMD que no exerceix competències de recollida d’escombraries i neteja viària i tan sols Jesús – a més de Josa del Cadí – exerceix competències absolutes en qüestions d’urbanisme.

Per acabar, destacar que Valldoreix, Jesús i Josa del Camí tenen competències en matèria de llicències d’obres i d’activitats. Cosa que no passa a Bellaterra on, qui té l’habilitat és l’ajuntament cerdanyolenc. 

Ramon Andreu, el president que més cobra en total

Les retribucions dels òrgans col·legiats varien segons l’EMD, tal com mostren els següents gràfics. El primer gràfic mostra que Bellaterra, Valldoreix i l’Estartit compten amb un sistema de  retribució fixa (sou fix) per al President o Presidenta de l’EMD. En el cas de Bellaterra el sou mensual brut del President de l’EMD és de 3.482,50€; una retribució mensual bruta de 3.278,25€ en el cas del President de l’EMD de Valldoreix i un total de 2.133,83€ bruts mensuals per al President de l’EMD de l’Estartit.

Jesús i Josa del Cadí no compten amb un sistema de retribució fixe per als òrgans de govern.

Segons es pot veure al gràfic, l’EMD de Valldoreix és l’única de les cinc on els altres òrgans de govern a part del President/a compten amb un sistema de retribució fixa. En el cas del Vicepresident el sou mensual brut és de 2.610€ -que són 18,64€ bruts per hora treballada- i en el cas dels Vocals el sou mensual brut és de 1.957,50€ -que són 18,71€ per hora treballada-.

El segon gràfic indica la retribució per hora del President/a de les cinc EMD analitzades, mostrant que el President de l’EMD de l’Estartit guanya 0,53€ bruts més per hora treballada que el President de l’EMD de Valldoreix. Aquest últim guanya 3,40€ bruts més per hora treballada que el President de l’EMD de Bellaterra.

El gràfic ens mostra també les retribucions dels òrgans col·legiats per assistència a les Juntes Veïnals -o plens-. En el cas de l’Estartit la retribució és de 250€ bruts per sessió i en el cas de Valldoreix -on tan sols cobren per assistència els Vocals de l’oposició, ja que no tenen una retribució fixa- de 900€, amb un màxim de 12.000 a l’any. Jesús i l’Estartit se situen per sota amb una retribució 189€ i 90€ respectivament.

Jesús és l’única EMD que ofereix una retribució per assistència a la Junta de Govern Local que consta de 112,5€ bruts. 

Per últim, l’EMD de l’Estartit ofereix una retribució de 270€ bruts per assistència a les sessions de la Comissió de Vocals Gestors; l’EMD de Valldoreix de 200€ bruts -als vocals de l’oposició- per assistència a les Juntes de Portaveus, la Comissió Especial de Comptes o les Comissions Informatives; l’EMD de Bellaterra de 80€ bruts per assistència a la Comissió Informativa i, per últim, l’EMD de Jesús de 72€ bruts per assistència altres òrgans col·legiats.

Cal destacar que l’EMD de Josa del Cadí no ofereix cap retribució -ni fixa ni puntual- a cap dels seus òrgans col·legiats, segons ha confirmat a aquest mitjà el President de l’EMD, Alfons Escribano Paz.

Aquest escenari significa la situació de Bellaterra, d’una banda, com a una EMD amb finançament mig-baix, especialment comparada amb Valldoreix, L’Estartit i inclús Jesús. Alhora, és una de les EMD on més cobra el seu president en números totals -tot i que no per hores- i a on els vocals cobren menys per sessió plenària i altres retribucions puntuals. Finalment, és una de les EMD amb menys competències respecte al municipi del què depèn.