Mariano Sazatornil, de l'Associació de Veïns del Turó de Sant Pau
Mariano Sazatornil, veí del Turó de Sant Pau | Laia TR

 

 

[TEXT: Mariano Sazatornil]

 

 

“Respecte al teletreball a Espanya voldria afegir algunes dades i consideracions.

 

 

En primer lloc, respecte a la dada de països que presenten percentatges molt superiors als d'Espanya pel que fa a percentatges de “teletreballadors“, en molts casos no és una qüestió de predisposició i voluntat només, sinó de la pròpia naturalesa i organització del mercat de treball, així com aspectes culturals i fins i tot climàtics. Òbviament, hi ha un marge important d'evolució a favor del teletreball, sobretot des de la perspectiva d'interioritzar els processos i la confiança en el teletreball, però si comparem amb aquests països hi ha certs aspectes que immobilitzen aquest canvi. Per mencionar alguns en els que es posa de manifest la comparativa amb els països anomenats:

 

 

Tipologia empresarial

Està clar que dins del teixit empresarial, sense tenir en compte els autònoms que poden tenir perfils molt més variats, hi ha activitats que són més aptes que altres per poder-se desenvolupar a distància. Per exemple, si pensem en global, les empreses associades a l'àmbit tecnològic de qualsevol tipus (maquinari, programari, anàlisis de dades, SEO, desenvolupadors, enginyeria informàtica, programadors, etc.) o l'enginyeria tenen un alt grau d'encaix dins del teletreball (cal tenir en compte que moltes empreses no especialitzades avui en dia estan també externalitzant aquests serveis capa al mercat autònom amb lo qual promocionen d'alguna forma el teletreball però no des de l'estructura de la pròpia empresa).

 

 

Atenent a les dades publicades per Bloomberg l'any 2013, que poden ser antigues però vàlides per transmetre la idea que es pretén en aquest article, els 10 països del món amb major percentatge de presència d'empreses de tecnologia en borsa són : EEUU, Països Baixos, Suècia, Alemanya, Corea del Sud, Israel, França, Dinamarca, Finlàndia y Suïssa.

 

 

Com s'observa en la gràfica següent i es posa de manifest en l'article, alguns d'aquests països presenten les quotes més altes de teletreball d'Europa:

 

 

Percentatge de treballadors en teletreball per categoria i país a Europa
Percentatge de treballadors en teletreball per categoria i país a Europa | EWCS 2015

 

 

Per la part d'enginyeria, sobretot la de consulta, que també té una natura pròpia apte pel teletreball, destacar per exemple que a Espanya el teixit empresarial d'aquest sector s'ha reduït a la meitat en els últims deu anys. Aquesta anàlisi es podria fer tanmateix amb altres sectors com periodisme, gestoria o l'àmbit jurídic, que també poden ser sectors de fàcil encaix en el teletreball.

  

 

 

Direcció empresarial

 La tendència a ocupar amb professionals d'avançada edat els llocs directius de les empreses, que de manera natural tenen un desconeixement major de les possibilitats i el funcionament de les eines que permeten el teletreball, així com un vincle més fort amb models de gestió empresarial més antics (basats en l'horari i no tant amb la producció com podrien fer en els països saxons), suposa una important barrera a l'hora de promocionar aquests models de treball dins de les mateixes empreses. Òbviament això va vinculat amb la voluntat de canvi que es menciona, però d'alguna manera dificulta la predisposició a fer front a “les exigències que cal afrontar”.

 

 

Segons un estudi d'Alliance Partnership International (API), mentre que la mitjana europea de contractacions d'alts directius majors de 50 se situa entorn al 13%, a Espanya aquest xifra s'incrementa fins a 37%.

  

 

 

Aspectes culturals 

El teletreball, sobretot aplicat de manera íntegra, comporta unes situacions que són difícils de compaginar amb els costums socials i laborals de les persones. Existeixen estudis que, havent analitzat una mostra de població “teletreballadora”, la meitat de la gent va voler tornar als seus llocs de treball, principalment per enyorança dels seus companys de feina/amics així com la percepció de veure perillar les possibilitats de promoció interna enfront dels que desenvolupen la seva feina de forma presencial i la defensa dels drets professionals.A diferència dels casos anteriors, aquestes si són barreres internes de la mateixa gestió empresarial (encara que es faci servir el mot “empresarial” es pot fer ampliable a institucions públiques, administracions, etc.). El teletreball aplicat al 100% no hauria de ser una imposició sinó del tot opcional, i en el cas que s'adoptin mesures per la seva implantació, hauria d'anar acompanyat d'un pla de gestió de recursos humans que permeti per exemple la rotació d'equips amb una presència mínima.

 

 

Aquest element és més important en el nostre territori que en alguns dels països mencionats amb quotes del 20% i és per això que és important tenir en compte els condicionants culturals i fins i tot ambientals de cada país a l'hora d'establir comparacions.

 

 

La concepció de l'espai de treball com a un element principal d'intercanvi social és una idea molt arrelada tant a Catalunya com a l'estat espanyol i, en general, als països mediterranis, i s'hauria de veure la voluntat real de la gent a renunciar a aquest espai. Tanmateix, la climatologia d'aquí, més benvolent que alguns dels països mencionats (escandinaus, Països Baixos, Regne Unit, etc.) també afavoreix la predisposició al desplaçament, o com a mínim, no suposa una barrera important pel mateix en segons quines èpoques de l'any.

 

 

Un exemple d'aquest fet és el mercat de les oficines de lloguer, o els anomenats “coworkings”. L'increment experimentat per aquest tipus d'espais de treball és i serà rellevant en els pròxims anys en el mercat espanyol. Aquest fet va lligat a diferents aspectes com, segons indica en una entrevista Óscar García, CEO de First: el canvi econòmic, el canvi social i les capacitats tecnològiques, però el que és cert, és que la gent tot i poder teletreballar segueix buscant un lloc compartit on es produeix un intercanvi social, amb el qual no es queda a casa seva. Aquest fet és molt favorable a autònoms o empreses de 4 o 5 treballadors que lloguen espais en aquests llocs, però no és aplicable a nivell d'implantació de teletreball des d'una empresa que disposa dels seus propis espais. De tal manera que el teletreballador està obligat a romandre a casa contra aquests aspectes socials mencionats.

 

 

Capacitat tecnològica

A nivell de possibilitats de comunicació directa, la capacitat tecnològica per a dur a terme el teletreball està superada des de fa ja alguns anys. La que sí és una barrera tecnològica important és la capacitat de gestió documental. Les possibilitats d'intercanvi documental i accés a servidors interns de treball es poden resoldre més o menys fàcilment des de les empreses, però a Espanya l'administració (com possible mercat d'alt potencial per a la implementació del teletreball) té una dinàmica molt rígida per a establir vies de gestió documental fora del seu àmbit físic i les xarxes internes de servidors.

 

 

Òbviament no en totes les administracions és així. Aquest fet es deu principalment a una falta de penetració de sistemes tecnològics en l'administració que possibilitin un intercanvi documental àgil, però sobretot a les lleis de protecció de dades que dificulten l'ús de plataformes de gestió i intercanvi documental. Cal tenir en compte que la capacitat d'interacció documental eficient és molt més important que la capacitat de parlar o de fer reunions a distància, que com s'ha mencionat anteriorment, fa anys que està superada.”