El Govern de la Generalitat i les universitats catalanes preveuen un model híbrid de docència presencial i virtual per al curs 2020-2021. La previsió és que la presencialitat sigui “restringida” com a mínim durant la primera meitat del curs.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), la Secretaria d’Universitats i Recerca, els vicerectors de docència de les dotze universitats catalanes i l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) han acordat un document marc sobre com serà el proper curs. A més, el Procicat ha aprovat el pla de mesures pel que fa a l’activitat presencial, en què insisteix en la necessitat de mantenir la distància de seguretat i els hàbits higiènics.

Model híbrid de docència

Així, s’ha acordat definir un model de docència mixta o híbrida que combini la presencialitat a les aules amb entorns no presencials o virtuals. “No es tracta de transformar les universitats presencials en universitats en línia, ni tampoc la docència que imparteixen”, ha afirmat la directora general d’Universitats, Victòria Girona.

Les mesures d’adaptació de la docència universitària per al pròxim curs incideixen en la informació i preparació dels estudiants, així com en la formació del professorat. El document concreta que el concepte de docència mixta s’ha de traduir en la “millor combinació possible de les qualitats d’una bona formació presencial i els beneficis d’una formació en línia”. En aquest sentit, la docència híbrida ha de garantir que els estudiants obtenen els resultats d’aprenentatge desitjats. En el cas de l’avaluació, s’aposta pels processos d’avaluació continua ja que es considera que ajuda l’estudiant a fer un procés d’aprenentatge gradual, el reorienta i el guia en l’assoliment de competències.

D’altra banda, el Govern i les universitats han acordat que abans de la matriculació per al proper curs, tots els estudiants disposaran dels plans d’aprenentatge de cadascuna de les assignatures que inclouran informació sobre les metodologies docents i els sistemes d’avaluació. Universitats ha afirmat que es tindrà en compte les necessitats socials dels estudiants per pal·liar els efectes de la bretxa digital. El calendari del proper curs serà el previst en totes les titulacions i cursos, preveient en tot cas la possibilitat d’endarrerir l’inici per als de nous accés i tenint cura dels que accedeixen al sistema a partir de la segona convocatòria de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

Distància i higiene a les universitats

D’altra banda, el Pla Sectorial d’Universitats aprovats pel Procicat estableix que cada centre universitari farà el seu pla de contingència específic i protocols d’organització però seran d’aplicació les mesures generals marcades pel Govern. Així, la distància física d’1,5 metres serà d’aplicació a les aules, laboratoris docents i de recerca i altres espais tancats. Aquesta distància no podrà ser inferior a un metre entre persones sense contacte habitual en espais tancats, excepte en les pràctiques que així ho requereixin.

En cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat, serà obligatori l’ús de mascareta, a no ser que es facin servir mampares o similars. A més, s’ha de portar un registre dels assistents potencials i s’han de preveure mesures de circulació d’assistents. Així, la mascareta serà obligatòria per a tota persona que accedeixi a la universitat, als desplaçaments dins dels edificis i a qualsevol espai o activitat quan no es pugui mantenir al distància de seguretat o no hi hagi mampares.

En línies generals, podran reobrir tots els serveis de les universitats, com biblioteques, bars o instal·lacions esportives, tenint en compte la necessitat de mantenir les distàncies i els aforaments possibles segons aquestes distàncies.