L’evolució de la pandèmia fa variar constantment les restriccions que les autoritats apliquen sobre el nostre dia a dia. Per això, arribats a cert punt de la pandèmia, sembla necessari aplicar recordatoris sobre allò que podem i no podem fer.

Tot seguit fem un recull de les limitacions derivades de la pandèmia que acumula la ciutadania de Catalunya a data del 10 de novembre de 2020. Cal recordar que totes aquestes limitacions poden veure’s subjectes a excepcions que s’han de justificar, bé amb el certificat de declaració autoresponsable, o bé amb un certificat específic de la vostra empresa o qualsevol altre organisme o centre mèdic que n’expedeixi.

Mobilitat

 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
 • Durant el cap de setmana no es pot sortir ni entrar del municipi des de les 6 h de divendres fins a les 6 h de dilluns.

Excepcions a les limitacions de mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència i visites mèdiques programades.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4h a les 6h de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Permís penitenciari.
 • Trànsit de pas.
 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs. 
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

La Generalitat recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic.

Mobilitat nocturna (toc de queda)

Es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores.

Les excepcions a la mobilitat nocturna son les mateixes que s’indiquen en l’apartat anterior. 

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 21h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l’abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
 • Els serveis i el comerç minorista, fins a les 21h, i la restauració fins a les 22h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23h.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Els desplaçaments per anar a l'escola estan permesos | Toni Alfaro
Els desplaçaments per anar a l’escola estan permesos | Toni Alfaro

Àmbit social

L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible. El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte.
 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Tampoc les activitats docents, els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil. També activitats d’intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Àmbit laboral i professional

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible; en tal cas, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball
 • Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal: entrades i sortides esglaonades, flexibilitat horària…
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L’ús de mascareta:
  • És obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.
Una motorista amb mascareta a la plaça del Pi | Redacció
Els desplaçaments s’han de limitar, també per anar a treballar | Redacció

Àmbit educatiu

Activitats permeses

 • Es mantenen les activitats docents i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l’aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats amb restriccions

 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.
 • Es redueix l’assistència presencial dels alumnes d’estudis post-obligatoris, és a dir Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Activitats NO permeses

 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit comercial

No poden obrir:

 • Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, excepte:
  • Els dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
  • Els que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800mmetres quadrats i accés directe i independent des del carrer, amb un aforament màxim del 30%.
 • Serveis que impliquin un contacte personal proper, excepte:
  • Serveis essencials, sanitari, social o sociosanitari.
  • Serveis de perruqueria, que poden oferir, únicament, activitats relacionades amb la higiene del cabell. 
 • Se suspenen les fires comercials. 

Poden obrir:

 • Els serveis i comerç minorista poden obrir fins a les 21h amb un 30% d’aforament, excepte farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Els establiments de més de 800m2 que actotin la seva superfície a 800mi l’aforament al 30%.
 • Si no és possible reduir l’aforament, només s’hi permet l’accés d’un sol client.
 • Els establiments d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Els comerços que obren les 24 h del dia han de tancar a les 22 h i no poden obrir fins les 7 h. La mesura afecta les botigues a l’abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Els mercats no sedentaris amb un aforament limitat al 30%
El restaurant Marcs de Bellaterra, anunciant que fa menjars per emportar | Toni Alfaro
El restaurant Marcs de Bellaterra, anunciant que fa menjars per emportar | Toni Alfaro

Àmbit de l’hostaleria i restauració

 • Els restaurants de les àrees de servei d’autopistes i altres vies només poden oferir servei de menjar per emportar, màxim fins a les 22h. Està prohibit consumir a l’interior.
 • Els serveis, comerç minorista i restauració fins a les 22h, tot i que els lliuraments a domicili es poden fer fins a les 23h.
 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l’ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials, i menjadors socials. 
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • Als espais comuns dels hotels l’aforament s’ha de limitar al 50%.

Àmbit cultural

No podran obrir

 • Activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure en els espais especialment habilitats.

Podran obrir amb restriccions

 • Les biblioteques només podran oferir el servei de préstec.

Podran obrir

 • Els museus, arxius i sales d’exposicions podran obrir amb el 33% d’aforament.

Àmbit esportiu

 • Suspensió de tota l’activitat esportiva, excepte l’esport professional
 • Tancament de tots els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

Activitats permeses

 • Esport professional
 • Lligues nacionals i internacionals
Clubs esportius com el Club Bellaterra han de tancar obligatòriament | Redacció

Àmbit lúdic i recreatiu

 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les a les 20:00h.

Activitats no permeses

 • Se suspenen les activitats cíviques en grup que impliquin assistència presencial i només es podran fer telemàticament.
 • Parcs i fires d’atraccions.
 • Establiments i equipaments de lleure infantil i d’activitats lúdiques.
 • Activitats cíviques i comunitàries, excepte els serveis socials essencials.
 • Joc, casinos i sales de bingo.
 • Festes majors.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Cerimònies civils i religioses i culte: aforament limitat al 30%.

Activitats de lleure nocturn

 • Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l’apartat anterior.

Consum a la via pública

 • En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.
 • No està permès fumar a la via pública o a l’aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres amb la resta de persones. Aquesta limitació és aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o similars. 
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts. 

Podeu obtenir més informació sobre les limitacions per la pandèmia aquí.

FOTO PORTADA: Comprar menjar i beguda per emportar està permès | Toni Alfaro