TEXT: Membres de l’antiga Cooperativa de l’Escola Ramon Fuster

Llegeix la primera queixa aquí

“El TOT BELLATERRA no ha atès la nostra petició de rectificar les falses informacions sobre la Cooperativa Ramon Fuster publicades en el número de Novembre del 2020. És més, emprant tècniques de “propaganda”, en el seu número de febrer de 2021 insisteix en la mentida disfressant-la de “debat”.

ARTICLE DEL NÚMERO DE FEBRER DEL TOTBELLATERRA AL QUAL ENS REFERIM:

Per part nostra no hi ha cap debat. Només hem exercit el dret de rèplica aportant dades i fets – ni refutats ni qüestionats pel TOT BELLATERRA – apel·lant tant a la memòria col·lectiva de les persones cooperativistes i a la realitat que el fets posteriors han consolidat. 

La ciutadania de Bellaterra és madura i intel·ligent. Ningú li ha de dir què ha d’opinar. A més a més, en aquest  cas, respecte al que realment va passar a la Cooperativa, un gran nombre de persones en varen ser protagonistes directes i, per tant, el que prevaldrà és la seva memòria i experiències personals. Per tot això, només farem preguntes. Que cada lector/a, les respongui com cregui convenient.  

Emprarem com a guia, alguns punts del Codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya -quan el citem textualment, ho farem en cursiva- que estableix “els grans principis de l’ètica periodística són d’aplicació en tots els mitjans i suports, així com en totes les modalitats i àmbits de la informació”.

Criteri 01. Informar de manera acurada i precisa. El professional del periodisme està compromès amb la recerca de la veritat i, conseqüentment, té l’obligació d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments amb la màxima fidelitat possible. Els mitjans han d’observar sempre una clara distinció entre les informacions i les opinions, difondre únicament informacions contrastades amb diligència, i evitar la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets.

  • Ha contrastat amb diligència el TOT BELLATERRA la informació sobre la Cooperativa que difon?

Si el TOT BELLATERRA ha contrastat el que publica que digui com i quan -i ho demostri-.

  • Algun/a cooperativista pot – o vol – aportar proves documental d’haver hagut de fer front personalment a algun deute de la Cooperativa?
  • Hi ha una sola prova documental de que la Cooperativa es va vendre alguna part del seu patrimoni?

Si el TOT BELLATERRA disposa d’alguna de les proves que esmentem, que les publiqui. 

Criteri 02. Evitar perjudicis per informacions sense prou fonament No s’han d’usar expressions injurioses ni difondre dades imprecises o sense base suficient que puguin lesionar la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit a entitats públiques o privades. El periodista s’ha de posar en contacte prèviament amb els afectats per donar-los l’oportunitat de resposta.

  • S’ha posat en contacte el TOT BELLATERRA amb alguna de les persones afectades per donar-nos l’oportunitat de resposta?

La nostra resposta és NO. Senyors del TOT BELLATERRA si tenen proves d’haver-ho fet, publiquin-t ’ho. 

Criteri 03. Rectificar les informacions incorrectes. L’obligació d’esmenar tant les informacions com les interpretacions resultants que s’hagin demostrat falses o errònies comporta fer-ho amb promptitud i amb el tractament i l’extensió proporcionats. Així mateix, els mitjans han d’atendre el dret de rèplica quan aquest sigui sol·licitat en termes raonables.

  • Ha publicat el TOT BELLATERRA la rectificació i ha atès el nostre dret der rèplica tal com li vàrem demanar reiteradament -com reconeix expressament que vàrem fer en el segon paràgraf del seu nou article  de la pàgina 14 del número de febrer de 2021?

La resposta és NO. I aquesta resposta ni admet debat ni necessita prova, és una evidència. 

Criteri 04. Citar les fonts i preservar el secret professional. Les fonts s’han de citar perquè la informació sigui creïble. No obstant això, els periodistes tenen l’obligació moral de protegir-les invocant el secret professional quan sigui necessari. La confidencialitat ha de servir per emparar les persones en situació d’indefensió o de risc, però en cap cas l’anonimat pot ser utilitzat per atacar individus i organitzacions de manera injustificada. La bona pràctica periodística exigeix també tractar de forma adequada les informacions rebudes sota embargament, així com observar l’off the record quan hagi estat acordat.

  • Cita el TOT BELLATERRA les seves fonts?

La resposta és NO. I aquesta resposta ni admet debat ni necessita prova, és una evidència. 

  • Hi ha situacions d’indefensió o risc que impedeixi divulgar l’autoria de les informació i les fonts en que es basa?

Si existeixen, que el TOT BELLATERRA les expliqui. 

I per acabar una pregunta més:  Ha calculat el TOT BELLATERRA com afecta a la credibilitat dels qui encapçalen el govern de la EMD, el fet que una revista dirigida pel fundador del seu partit polític, que a més a més rep fons de la EMD, actuï com ho està fent, especialment quan molts ciutadans i les demés forces polítiques estan manifestant la seva preocupació per la manca de transparència de la institució?

Que cada ciutadana/à decideixi.”

Bellaterra 21 de febrer de 2021 

Aiza Puig, Immaculada, Alemany Costa, Josepa, Arner Subias, Antonio, Barneda Albert, Magí, Betrian Gené, Jaume, Betrian Piquet, Jesús, Bru Casanova, Àlex, Corbella Sambola, Carme, Corbera Elizalde, Immaculada, Cruces Jordà, Laura, Fatjó Gené, Eulàlia, Jordana Gisbert, Núria, Monzó Lacueva, Neus, Moradell Bosch, Tardós i Jorba, Jordi, Arcadi, Petit Ricart, Josefina, Pina Massachs, Montserrat, Riart Ros, Josep Lluís, Riba Farrés, Carlos Riba Farrés, Fèlix, Riba Farrés, Josep Mª, Riba Farrés, Lluís, Riba Farrés, Rosa, Roda Fábregas, Rosa, Saiz Argenté, Teresa, Sans Zapata, Mª Josep, Santaló Pedro, Josep, Segarra Pladellorens, Carme, Seriola Rodas, Miquel Tamburini Blanch, Elisenda i Tardós i Jorba, Alba.