L’objectiu principal del Pla és garantir la màxima protecció i conservació d’aquest espai natural i proposa un augment dels espais lliures i projecta una nova estratègia per a l’ús públic

El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). 

Aquest pla ordena i regula els usos i les activitats d’aquest espai natural a l’àmbit metropolità de Barcelona i en vol garantir la màxima protecció i conservació. A més, defineix un model basat en dos eixos fonamentals: la preservació de la biodiversitat i la potenciació dels serveis ecosistèmics en el marc d’una gestió dinàmica i adaptativa.

La superfície de l’àmbit del Parc Natural és de 8.156 ha i abasta terrenys dels termes municipals de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac.

L’objectiu principal del Pla és garantir la màxima protecció i conservació d’aquest espai natural, de vital importància per a la metròpolis de Barcelona. Per això, la nova planificació proposa un augment dels espais lliures de més de 700 ha i es projecta una nova estratègia per a l’ús públic

Novetats en el nou Pla

  • S’identifiquen i es posen en relleu determinats espais que, des del punt de vista ambiental, requereixen un tractament diferenciat (espais d’interès connector, illes de tranquil·litat, àrees d’especial significació…)
  • S’incrementen els espais lliures en una superfície de més de 700 ha.
  • S’estableix una qualificació específica per al sistema hidrogràfic format pels principals rius i torrents.
  • Es potencien les activitats agropecuàries que afegeixen valor al Parc, basades en el desenvolupament d’una economia verda.
  • Es redueix el sòl destinat a infraestructures viàries i equipaments en més de 400 ha.
  • Es defineix un nou model d’ús públic i social per potenciar un lleure responsable que no malmeti els valors naturals del Parc. Aquest nou model ordena la forta concurrència d’usuaris: concentra les activitats i fa valer els recursos existents en consonància amb la diversitat d’activitats demandades.

El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l’aprovació provisional per part de l’AMB i sota la tutela d’una comissió tècnica i una comissió institucional formada pel conjunt d’administracions i presidides pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. Posteriorment, el Pla ha estat aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB, les respectives comissions d’urbanisme i, finalment, pel Govern de la Generalitat. Es culmina així un llarg camí d’ençà que el desembre de 2012 es va constituir la Comissió institucional.

FOTO: Espai de bosc a Bellaterra | Pau Quintana