Durant aquests darrers anys, han anat sorgint diversos estudis que vinculen la presència d’espais verds amb la salut cardiovascular. Aquest mes de maig, però, s’ha publicat un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que amplia aquest coneixement i determina què és necessari en una ciutat, a més de la presència d’espais verds: que la ciutadania percebi l’accés a aquests.

No n’hi ha prou amb que una ciutat tingui espais verds, sinó que la població ha de percebre que hi té accés”, explica Pablo Knobel, autor principal de l’article. Ens parla, per exemple d’espais situats a la ciutat de Barcelona, que “no es perceben com a espais verds, que no són accessibles, o bé presenten altres limitacions, com la sensació d‘ inseguretat”.

L’índex de pobresa modifica aquests resultats

Per altra banda, els resultats mostren que la relació entre espais verds i salut cardiovascular pot variar segons les diferències sociodemogràfiques dels barris. La percepció de tenir accés a espais verds afecta principalment en aquells barris amb un major índex de pobresa. En canvi, en aquelles zones amb millor situació econòmica, serà la quantitat d’arbres l’indicador que afavorirà la relació.

Un estudi que ha dut a terme un equip d’investigadors amb participació de l’ICTA-UAB, basat en dades obitngudes a partir d’enquestes a la població de Filadèlfia, a Estats Units. En aquest cas, s’orienta a la presa de decisions en matèria urbana.

FOTO: Parc de la Font de la Bonaigua | Pau Quintana