La qüestió econòmica i de contractació va tenir un fort pes en el passat ple ordinari de l’EMD de Bellaterra, que va tenir lloc de forma telemàtica el 25 d’abril . L’òrgan de l’administració bellaterrenca va exposar les tasques, ingresos i despeses que s’havien treballat durant el primer trimestre del 2022 i presentar el tancament de l’any 2021 pel que fa a xifres. I és que segons els números presentats per la mateixa EMD, aquest primer trimestre del 2022 s’haurien ingressat 337.229 euros i s’haurien gastat 166.905 euros, sota una previsió de despesa total anual de 765.364 euros.

Amb tot, els principals ingressos de l’administració provindrien de la taxa de guals i taxa de terrasses de bars i restaurants (88.700 euros), ingressos patrimonials (70.000 euros) i la transferència corresponent per part de l’Ajuntament de Cerdanyola que es fa anualment en dos pagaments i suma una quantitat de poc més de mig milió (606.664 euros). En acabar l’any es preveu que l’EMD ingressi 765.364 euros i en gasti la mateixa quantitat en partides de despeses de personal (212.361 euros), despeses corrents en béns i serveis (548.752 euros), despeses financeres (1500 euros) i transferències corrents (2.750 euros).

Aquest primer trimestre de l’any 2022, l’EMD de Bellaterra ha tingut unes despeses de 41.225 euros (despeses de personal), 125.146 euros (despeses corrents en béns i serveis), 15,76 euros (despeses financeres) i 517 euros (despeses corrents).

Pel que fa l’any 2021, s’haurien gastat un total de 835.250 euros, a la vegada que la mateixa quantitat també s’hauria vist ingressada. El resultat, per tant, finalitzava amb un romanent de tresoreria total de 108.179,46 euros, dels quals 103.188,19 euros es consideren de dubtós cobrament. Dins d’aquest, els deutors pugen fins a 195.275 euros i els creditors fins a 87.136 euros, amb un fons líquid de tresoreria al final de l’exercici de 39,94 euros.

Els punts del ple: la contractació del servei de jardineria i manteniment

El punt sobre la recaptació dels guals es va aprovar amb les abstencions dels grups de Convergents i Esquerra que van abstenir-se com a queixa “perquè no se’ls va entregar la documentació amb prou temps i detall com per poder-la estudiar”.

D’altra banda es va aprovar una pujada de sou al personal funcionarial de l’EMD (administració i secretaria) corresponent al 2% de l’IPC. En aquest cas el president, que també té un sou, va voler-ne quedar exclòs.

Després dels punts econòmics, la qüestió que va generar més debat va ser el nou plec de contractació que finalment es licitarà – amb els vots en contra de l’oposició – per als serveis de jardineria i manteniment que necessita contractar l’EMD. Les condicions sortiran a partir del 30 d’abril i el període d’exposició pública serà de 12 dies. De fet, el contracte en sí serà per 13 mesos (prorrogable a 31 mesos) i amb un import total per a l’empresa guanyadora de fins a 297.042 euros, dividits en aquests 2 anys i mig que es podrà allargar el contracte.

Amb tot, l’oposició recriminava la falta d’un projecte més estructurat pel que fa a les tasques de la brigada i, malgrat admetien que sí que es feia feina, pensaven que potser es podria planificar d’una forma més eficient. Els dos grups van votar en contra perquè, segons van expressar “aquesta no és la nostra licitació (…) vam poder veure tots els documents dimarts passat i el dimecres ja s’acabava el termini per poder fer aportacions”. De fet en el passat ple aquesta qüestió es va retirar per treballar-la de forma conjunta entre tots els grups, “però això no ha passat”, subratllaven. Des de govern, el president de l’EMD de Bellaterra argumentava que “fer una licitació no és una cosa fàcil, el temps és el que és i el personal i les hores són les que són”, deia. A més defensava que tenien “voluntat d’arribar a pactes”, però que no havien arribat a temps. La discusió acabava amb el vocal d’ERC afirmant que “si reconeixen la complexitat de tot plegat, no comencin el plec el 13 d’abril, quan s’ha de presentar el 25 d’abril (…) feia quatre anys que ho sabíem que això s’acabava”. Mentrestant el president li responia que “no és la nostra voluntat menysprear a ningú” i lamentava que s’haguessin sentit desplaçats.

Espai interessant, variat i nodrit de preguntes

Pel que fa a les preguntes se’n van registrar fins a 13 provinents dels dos grups de l’oposició – ERC i CNV – del veïnat 3. De precs n’hi van haver 6.

Resumint van anar en relació a un consultori mèdic per Bellaterra, campanyes de prevenció del mosquit tigre, preguntes sobre la nova il·luminació que ha d’instal·lar breument l’Ajuntament, el detall de despesa de la Festa Major i el detall de despesa dels ajuts concedits a cada entitat.

A continuació també va haver-hi preguntes en relació a la tala i reposició dels arbres de la via pública, incentivar la participació del jovent en la Festa Major, valoració de l’ús del Bicitancat, els horaris i ús de la nova sala d’exposicions ubicada a la Sala Gran del Centre Cívic, preguntes sobre la parcialitat i ús partidista de la revista “EMD informa”, les noves rotondes del Camí Antic i el projecte per la carretera BV-1414 que es fa menció en la passada edició de la revista de l’EMD. A part del nou estudi urbanístic elaborat per l’arquitecte Sebastià Jornet i la força que pot ser ERC Bellaterra per tal de millorar el poble a través del seu grup municipal.

Totes elles les tractarem ben aviat en una peça a part.