El pròxim dilluns 17 de juliol a les 19.30 hores se celebrarà el primer ple de la nova legislatura. Josep Maria Riba, com a nou president de l’EMD, ha convocat a la Junta de Veïns a la sala de sessions de l’EMD i el ple també es podrà seguir pel Facebook de l’entitat.

En ell, la vocal d’Esquerra Republicana, Laura Batalla, prendrà possessió del seu càrrec, ja que en l’acte d’investidura no va poder fer-ho. Tot seguit, s’aprovarà l’acta de l’anterior sessió, la del 17 juny, ja de la passada legislatura.

Així mateix, es donarà compte del nomenament del suplent del president, es constituiran els grups polítics i es nomenaran els portaveus. També es donarà compte de la delegació de competències de les àrees organitzatives de la corporació.

En la mateixa línia, es crearà la Comissió Especial de comptes i es nomenaran els seus representants, es determinarà la periodicitat de les sessions ordinàries de l’EMD. Tot seguit, es procedirà al nomenament del representant de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra en els òrgans col·legiats d’altres entitats i òrgans externs, així com la designació de la persona que assistirà a les sessions de l’Ajuntament de Cerdanyola.

Finalment, es determinarà el règim de dedicació i s’assignaran les indemnitzacions als vocals de l’EMD, a més de donar compte del nomenament dels membres de la junta d’assessorament de presidència.

Així doncs, aquest serà l’ordre del dia del primer ple de la nova legislatura. Si el voleu veure, però no hi podeu assistir, es podrà seguir en línia a través del Facebook de l’EMD.